Natječaji

Demetrova 1
Zagreb

Tel +385 1 4851700
hpm@hpm.hr

od utorka do subote od 10 do 19 sati
nedjeljom od 10 do 13 sati
Muzej je zatvoren ponedjeljkom i na državne blagdane.

najave grupnih posjeta i vodstava
na branimir.ivic@hpm.hr ili
099 2192 108 (pon-pet 9-15)

24.12.2019.

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1
KLASA: 112-01719/19-01/6
URBROJ: 677-19-1
Zagreb, 24.12.2019.
Objavljeno u Narodnim novinama: 31.12.2019.
Natječaj je otvoren do: 8.1.2020.


Predmet: Natječaj za popunjavanje radnog mjesta - čistač/ica- 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme - do povratka zaposlenice s bolovanja

Preuzmite:
Natječaj - radno mjesto: čistač/ica m/ž
Poziv na razgovor za radno mjesto čistač/ica m/ž (objavljeno 13.1.2020.)
Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto: čistač/ica m/ž (objavljeno: 17.1.2020.)

22.10.2019.

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1
KLASA: 112-01/19-01/5
URBROJ: 677-19-43
Zagreb, 22.10.2019.

Predmet: Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto - kustos - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme - do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

Preuzmite:
Obavijest o izboru kandidata - radno mjesto: kustos (m/ž)

21.10.2019.

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1
KLASA: 112-01/19-01/5
URBROJ: 677-19-39
Zagreb, 21.10.2019.

Predmet: Obavijest o izboru kandidata na radno mjesto - muzejski pedagog - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Preuzmite:
Obavijest o izboru kandidata - radno mjesto: muzejski pedagog (m/ž)

18.10.2019.

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1
KLASA: 112-01/19-01/5
URBROJ: 677-19-37
Zagreb, 18.10.2019.

Predmet: Poziv na testiranje - kustos - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme - do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

Poštovani/e,
temeljem Vaše prijave na javni natječaj za radno mjesto kustos - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme - do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, pozivamo Vas na testiranje koje će se održati u

ponedjeljak, 21. listopada 2019. godine u 10,00 sati
u prostorijama Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Zagreb, Demetrova 1.

Pisano testiranje traje 1 (jedan) sat. Pisano testiranje će se odnositi na poznavanje važećeg Zakona o muzejima, područja djelatnosti Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (osobito Zoološkog odjela) i općenito muzejske djelatnosti te zaštite prirode Republike Hrvatske.

Nakon pisanog testiranja, održat će se razgovor s kandidatima koji na testu ostvare najmanje 80% bodova.
Razgovori se planiraju u 12,00 sati isti dan.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju u zakazano vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

S poštovanjem,
ravnateljica,
prof. dr. sc. Tatjana Vlahović

***
16.10.2019.

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1
KLASA: 112-01/19-01/5
URBROJ: 677-19-36
Zagreb, 16.10.2019.

Predmet: Poziv na testiranje - muzejski pedagog - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Poštovani/e,
temeljem Vaše prijave na javni natječaj za radno mjesto muzejski pedagog - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, pozivamo Vas na testiranje koje će se održati u

petak, 18. listopada 2019. godine u 10,00 sati
u prostorijama Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Zagreb, Demetrova 1.

Pisano testiranje traje 60 minuta. Pisano testiranje će se odnositi na poznavanje važećeg Zakona o muzejima te aktivnosti iz domene radnog mjesta muzejskog pedagoga.

Nakon pisanog testiranja, održat će se razgovor s kandidatima koji na testu ostvare najmanje 80% bodova.
Razgovori se planiraju u 12,00 sati isti dan.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju u zakazano vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

S poštovanjem,
ravnateljica,
prof. dr. sc. Tatjana Vlahović

***
30.9.2019.

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1.
KLASA: 112-01/19-01/5
URBROJ: 677-19-1
Zgb, 30.9.2019

Na temelju čl. 8. Pravilnika o radu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (dalje: HPM) čl. 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta HPM-a i prethodne suglasnosti za zapošljavanje Gradskog ureda za kulturu – KLASA: 612-05/18-001/45, URBROJ: 251-27-01/007-19-14 od 17.9.2019., Hrvatski prirodoslovni muzej raspisuje javni

NATJEČAJ
za popunjavanje radnih mjesta:

I. Naziv radnog mjesta:
– kustos – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme – do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta

Kandidati/kinje koji se javljaju na javni natječaj pod točkom I. trebaju ispunjavati uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta HPM-a kako slijedi:
Uvjeti radnog mjesta:
 završen diplomski sveučilišni studij iz područja prirodoslovnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, ekologija ili opća biologija ili visoka stručna sprema biološke struke sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
 znanje najmanje jednog stranog jezika
 osposobljenost za rad na računalu.

II. Naziv radnog mjesta:
- muzejski pedagog – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Kandidati/kinje koji se javljaju na javni natječaj pod točkom II. trebaju ispunjavati uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta HPM-a kako slijedi:
Uvjeti radnog mjesta:
 završen diplomski sveučilišni studij iz područja prirodoslovnih znanosti, polje geologija ili biologija ili visoka stručna sprema geološke ili biološke struke sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17)
 položen stručni ispit za muzejskog pedagoga u roku od 18 mjeseci od zasnivanja radnog odnosa
 znanje najmanje jednog stranog jezika
 osposobljenost za rad na računalu.

Uz prijavu u kojoj trebaju biti naznačeni ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, na javni natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti i: životopis, preslik diplome o završenom školovanju, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci od dana završetka natječaja, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ili elektronički zapis o istome ne stariji od mjesec dana od dana završetka natječaja te preslik domovnice. Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Svi kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju sukladno posebnom zakonu na koji se pozivaju, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koja ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve propisane dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Hrvatski prirodoslovni muzej može koristiti, prikupljati i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat/tkinja koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na natječaj.

Pisane prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, Demetrova 1, s naznakom: „Za natječaj – kustos“, odnosno „Za natječaj – muzejski pedagog“. Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Muzeja.

Ukoliko se osoba prijavljuje na oba natječaja, potrebno je podnijeti pisanu prijavu za svaki natječaj zasebno. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će e-poštom pozvani u drugi krug selekcijskog postupka o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Ako pozvani kandidat/kinja ne pristupi po pozivu za drugi krug selekcijskog postupka, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Također, o svim informacijama o tijeku i ishodu natječajnog postupka kandidati/kinje će biti obaviješteni e-poštom.
O izboru će kandidat/kinje biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke.

Ravnateljica:
Prof.dr.sc. Tatjana Vlahović


16.9.2019.

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1.
KLASA: 112-01/19-01/3
URBROJ: 677-19-22

Predmet:
Obavijest o izboru kandidata
radno mjesto: dostavljač - manipulant - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Preuzmite:
Obavijest o izboru kandidata - radno mjesto: dostavljač - manipulant (m/ž)

10.9.2019.

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1.
KLASA: 112-01/19-01/3
URBROJ: 677-19-20

Predmet:
Poziv na testiranje
radno mjesto: dostavljač - manipulant - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Poštovani/e,
temeljem Vaše prijave na natječaj za radno mjesto dostavljač - manipulant - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, pozivamo Vas na testiranje koje će se održati u
petak, 13. rujna 2019. godine u 10 sati
u prostorijama Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, Zagreb, Demetrova 1.

Pisano testiranje traje 1 školski sat. Nakon pisanog testiranja, održat će se razgovor s kandidatima koji na testu ostvare najmanje 80% bodova. Razgovori se planiraju u 12:00 sati isti dan.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

S poštovanjem,
Ravnateljica:
Prof.dr.sc. Tatjana Vlahović, v.r.

Preuzmite:
Poziv na testiranje - radno mjesto: dostavljač - manipulant (m/ž)

28.8.2019.

HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
ZAGREB, Demetrova 1.
KLASA: 112-01/19-01/3
URBROJ: 677-19-1
Zgb, 20.08.2019.

Na temelju čl. 8. Pravilnika o radu Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (dalje: HPM) čl. 19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta HPM-a i prethodne suglasnosti za zapošljavanje Gradskog ureda za kulturu – KLASA: 612-05/18-001/45, URBROJ: 251-27-01/007-19-10 od 26. 7. 2019., Hrvatski prirodoslovni muzej raspisuje javni

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta
I. Naziv radnog mjesta:
– dostavljač - manipulant – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

Kandidati/kinje koji se javljaju na javni natječaj pod točkom I. trebaju ispunjavati uvjete sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta HPM-a kako slijedi:
Uvjeti radnog mjesta:
– NSS/prednost SSS

Uz prijavu u kojoj trebaju biti naznačeni (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) na javni natječaj kandidati/kinje trebaju priložiti i:
životopis, preslik svjedodžbe o završenom školovanju, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci od dana završetka natječaja, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ili elektronički zapis o istome ne stariji od mjesec dana od dana završetka natječaja te preslik domovnice. Traženi dokumenti dostavljaju se u presliku.

Svi kandidati/kinje koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju sukladno posebnom zakonu na koji se pozivaju, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca, te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koja ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve propisane dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijavom na natječaj kandidati/kinje su izričito suglasni da Hrvatski prirodoslovni muzej može koristiti, prikupljati i obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidat/tkinja koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na natječaj.
Prijave s prilozima dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb, Demetrova 1, s naznakom: »Za natječaj«.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja bit će e-poštom ili telefonskim putem pozvani u drugi krug selekcijskog postupka o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Ako pozvani kandidat/kinja ne pristupi po pozivu za drugi krug selekcijskog postupka, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Također, o svim informacijama o tijeku i ishodu natječajnog postupka kandidati/kinje će biti obaviješteni e-poštom ili putem telefona.

O izboru će kandidat/kinje biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke.

Nakon provedenog postupka, s izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Ravnateljica:
Prof.dr.sc. Tatjana Vlahović, v.r.